Powered by MJ Beauty Contest
Profile of Candidate
Lady88
Joined: June 08, 2006
Country and City: Lithuania, Vilnius
Age: 32
Height (cm): 164
Weight (kg): 58
Colour of hair: blond
Colour of eyes: ruda
Hobbies and Interests: Kelionës,mada,pramoginiai ðokiai,vakarëliai,filmai,boulingas....
Motivation: why you participate in this beauty contest?: jau nuo maþø dienø norëjau sudalyvauti visur:)
Plans and dreams in the future: Esu maksimalistë,tad ið gyvenimo stengiuosi pasiimti viskà kas geriausio. Siekiu karjeros ekonomikos srityje, studijuoju tarptautinio verslo vadybà ir administravimà.
Languages: Lietuviø,vokieèiø,rusø,anglø.

Number of pictures submitted: 2
 
NEW! Investir dans le projet: Chef-Mary / Investment: Chef-Mary's plan.